Privacyverklaring

Privacyverklaring RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is met welk doel wij de gegevens verwerken en dat we ze goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

De RAV is een samenwerking tussen RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek.

Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. We vinden het belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent en we raden je aan de informatie op deze pagina’s zorgvuldig te lezen.

Onze werkwijze

Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Wij spannen ons in voor de juistheid en volledigheid van verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en we bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens en we zorgen voor passende beveiliging.

Wanneer registreren wij persoonsgegevens?

RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek verwerken persoonsgegevens van inwoners bij een aantal contactmomenten.

Per onderwerp lees je voor dat onderdeel waarom wij persoonsgegevens verwerken, hoe en waarvoor wij ze gebruiken en hoe lang we deze bewaren. Wij leggen uit wat jouw rechten zijn, wat de rol is van de Functionaris voor Gegevensbescherming en bij wie je terecht kunt met vragen. Ook ons cookiebeleid is hieronder te lezen.

Gegevensverwerking op de meldkamer

Als je 112 belt voor medische hulp dan word je als patiënt geregistreerd en verwerken we jouw persoonsgegevens. Dat doen we ook als je belt voor een ander.

Waarom?

Wanneer je door ons wordt behandeld zijn we verplicht om jouw medische gegevens te verwerken in een patiëntendossier. Met verwerken bedoelen we dat we jouw gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan en aanvullen. Ook kunnen we deze aan direct betrokken zorgverleners verstrekken. Na verloop van tijd zullen we die gegevens ook weer verwijderen.

Hoe?

Als je 112 belt dan noteren wij gegevens van de patiënt. Deze gegevens komen in het medisch kladblok en dat sturen we door naar de ambulance. De gegevens van het medisch kladblok zijn alleen inzichtelijk voor (direct betrokken) RAV-medewerkers, dus niet voor politie en brandweer. Het medisch kladblok is onderdeel van het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). GMS bevat gegevens over de hulpverlening, zoals het adres waar de patiënt opgehaald en naartoe gebracht wordt, de betrokken medewerkers van de RAV en de tijden die bij deze hulpverlening horen. Alle gevoerde gesprekken worden vastgelegd met een voiceloggingsysteem.

Wat?

Tijdens het telefoongesprek noteren wij gegevens over de toestand van de patiënt en verder alleen geslacht en leeftijd in het medisch kladblok van GMS.

Bij afsluiting van het telefoongesprek worden de adresgegevens en de gegevens uit het medisch kladblok automatisch doorgezonden naar het ritformulier en de navigatie in de ambulance. De ambulancebemanning kan daardoor snel op de plaats van het incident komen. Na afloop van de hulpverlening worden vanuit de ambulance de gegevens van het ritformulier doorgestuurd naar de volgende zorgverlener. Het ritformulier vormt het medisch dossier.

Hoe lang bewaren?

Alle hiervoor genoemde verwerkingen maken deel uit van het medisch dossier.

Het medisch dossier wordt minimaal 20 jaar na laatste wijziging bewaard.

Gegevensverwerking bij ambulancezorg

Zodra je van ons ambulancezorg ontvangt dan registreren wij je als patiënt en verwerken wij jouw persoonsgegevens.

Waarom?

Wanneer je door ons wordt behandeld zijn we verplicht om jouw medische gegevens te verwerken in een patiëntendossier. Met verwerken bedoelen we dat we je gegevens bijvoorbeeld zullen opslaan en aanvullen. Ook kunnen we deze gegevens verstrekken aan direct betrokken zorgverleners. Na verloop van tijd zullen we die gegevens ook weer verwijderen.

Hoe?

Vanuit het meldkamersysteem GMS wordt de opdracht tot ambulance-inzet doorgegeven aan de ambulance via het elektronisch ritformulier en de boordcomputer. De ambulanceverpleegkundige kan met een persoonlijke inlogcode alleen de voor hem/haar bestemde ritgegevens inzien. Tijdens de rit (en zo nodig na afloop) vult de ambulanceverpleegkundige het elektronisch ritformulier aan met gegevens over de medische toestand van de patiënten en de overdracht aan het ziekenhuis. Als het elektronisch ritformulier volledig is ingevuld, wordt de rit afgesloten en middels een speciale VECOZO-koppeling klaargezet voor facturatie aan de zorgverzekeraar. Uitsluitend de direct betrokken ambulanceverpleegkundige kan de zelf ingevulde ritformulieren inzien. Bij overdracht van de patiënt aan een andere zorginstelling/zorgverlener worden de patiëntgegevens in het elektronische ritformulier digitaal doorgezonden aan deze zorgverlener.

Wat?

Medische gegevens

Jouw persoonsgegevens hebben we nodig om zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen.

Iedere zorgverlener van RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek doet zijn of haar uiterste best om de beste behandeling te geven. De volgende informatie verwerken we als medische gegevens: Wat de ambulancemedewerker jou vertelt, werkdiagnose en uitslagen van onderzoeken die tijdens de ambulance-hulpverlening gedaan worden, diagnose (van huisarts/medisch specialist), de toedracht, bevindingen, medicatie ambulance/arts/patiënt, verrichte handelingen, soort en plaats van letsel, meetgegevens lichamelijke parameters (incl. traumascore), opmerkingen en feedback en het advies of de overdracht aan een volgende zorgverlener.

Gegevens voor identificatie van de declaratie bij uw zorgverzekeraar

Behalve medische gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals naam, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, betalende zorgverzekeraar,  verzekeringsnummer, Burgerservicenummer en telefoonnummer. Het Burgerservicenummer hebben we nodig om ervoor te zorgen dat we je niet verwarren met een ander persoon. Wanneer we je vervoeren, hebben we de gegevens ook nodig voor de financiële administratie en declaratie bij de zorgverzekeraar. Hierbij gaat het om: ritnummer, ambulancenummer, begin- en eindtijd van de rit, urgentie, vervoersadressen (van-naar) en de gegevens van de ambulancebemanning (incl. uitzendkrachten/stagiaires). Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens zullen verwerken dan noodzakelijk om de juiste zorg te kunnen verlenen. De gegevens kunnen ook verwerkt worden voor managementinformatie of voor de afhandeling van incidentmeldingen (bijvoorbeeld bij een klacht, calamiteit of juridische procedure).

Hoe lang bewaren?

We bewaren jouw gegevens – conform de wettelijke verplichting – minimaal 20 jaar na laatste wijziging van het dossier. Dit geldt alleen voor de gegevens die tot het medisch dossier behoren. De declaratie aan de zorgverzekeraar wordt maximaal 7 jaar bewaard.

De Meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling

In Nederland zijn hulpverleners wettelijk verplicht om te werken met de landelijke Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor ambulancehulpverleners. Aan de hand van een stappenplan kunnen hulpverleners besluiten om een zorgmelding te doen bij Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure

Solliciteer je bij onze RAV of ga je bij ons stage lopen? Dan is het nodig dat we jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarom?

We verwerken jouw persoonsgegevens om te kunnen beslissen of wij je aanstellen of een arbeidsovereenkomst met jou aangaan. Je hebt de keuze gemaakt om bij ons te solliciteren. Daarom vragen we relevante gegevens voor het volgen van de procedure. Door deel te nemen aan de sollicitatieprocedure geef je expliciet toestemming deze gegevens te verwerken.

Hoe?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens vanzelfsprekend alleen voor het sollicitatietraject en (de uitvoering van) de arbeidsovereenkomst. Je gegevens worden alleen doorgegeven aan een andere partij (extern/intern) die deel uitmaakt van de gehele sollicitatieprocedure.

Wat?

We verwerken bij een sollicitatieprocedure de volgende gegevens:

 1. naam, voornamen, roep- en geboortenaam, voorletters, geboortedatum, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met jou te communiceren;
 2. sollicitatiebrief en CV;
 3. per sollicitatie de uitslagen van op de verschillende functie van toepassing zijnde selectie-onderdelen zoals medische aanstellingskeuring, evaluatie stagedagen, rijvaardigheidstest of assessment.

Indien de sollicitatieprocedure positief is afgerond, verwerken wij in ons personeelsregistratiesysteem de volgende gegevens:

 • alle hierboven vermelde gegevens;
 • de tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek gemaakte afspraken;
 • alle voor de functie benodigde gegevens zoals kopie van diploma’s, identiteitsbewijs en rijbewijs, VOG en eventuele terugkoppeling acties vergewisplicht, eventueel bewijs BIG-registratie, terugkoppeling vaccinatietraject, informatie door jou ingevuld op het personeelsregistratieformulier.
 • Daarnaast zullen wij, indien van toepassing, je gegevens verwerken voor aanmelding van de verplichte opleiding voor jouw functie.

Hoe lang bewaren?

De bewaartermijn voor sollicitatiegegevens is 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Daarna worden de gegevens vernietigd. Je kunt ons altijd vragen om jouw gegevens langer (in portefeuille) te bewaren voor een eventuele andere sollicitatieprocedure. Je geeft dan expliciet toestemming om tot 1 jaar na het afronden van de procedure de gegevens te bewaren.

Verwerken van klachten

Waarom?

Personen een mogelijkheid bieden om een klacht te melden over de diensten van de RAV, dit is een publieke taak van RAV (o.g.v. artikel 13 Wkkgz en artikel 6 lid 1 sub e AVG).

Hoe?

Een klacht kan via de website, telefonisch of schriftelijk worden ingediend.

Uw klacht wordt afgehandeld volgens de klachtenprocedure. (zie klachtenprocedure)

Wat?

Van iedere persoon die een klacht wil melden omtrent de diensten van de RAV verwerken we:

NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en mogelijke persoonsgegevens die in de inhoud van de klacht worden aangeleverd.

Hoe lang bewaren?

Het dossier wordt voor een periode van 5 jaar bewaard.

Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Waarom?

Ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onder meer de volksgezondheid kunnen desgevraagd gegevens over geleverde ambulancezorg worden verzameld.

Hoe?

De RAV let er goed op dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad en dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

De RAV beoordeelt ook of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet van de RAV zou kunnen worden verlangd.

Hoe lang bewaren?

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften stelt de RAV vast hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens vernietigd.

Vernietiging blijft achterwege wanneer langere bewaring redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener, aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene, bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of als daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat.

Persoonsgegevens die ten behoeve van onderzoek naar de volksgezondheid in het onderzoek bestand zijn opgenomen, worden zo spoedig mogelijk vernietigd na het (vervolg) onderzoek is afgerond.

Jouw rechten

Je bent de baas over je eigen persoonsgegevens!

Waarom?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft sterke en uitgebreide rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke rechten heb ik?

Mensen hebben het recht om organisaties te vragen welke persoonsgegevens een organisatie gebruikt en waarvoor. Dat verzoek dient wel voldoende specifiek te zijn.

Je hebt in beginsel het recht om te vragen om jouw persoons- en medische gegevens:

* Patiënten kunnen de RAV verzoeken om gegevens uit hun medisch dossier te verwijderen.

De RAV voldoet aan het verzoek tot verwijdering binnen een termijn van 1 maand met een mogelijke verlenging van nog eens 2 maanden. Deze termijn kan worden overschreden indien de facturatiecyclus van de behandeling bij de zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Indien een van de wettelijke uitzonderingsgronden van toepassing is kan het verzoek tot verwijdering worden geweigerd.

Een verzoek tot wissen van gegevens mag worden geweigerd:

 • Als de wet zich tegen de vernietiging verzet of als een derde een aanmerkelijk belang heeft bij bewaring van die gegevens.
 • Als je een procedure tegen de hulpverlener aanspant of als het waarschijnlijk is dat je dit zult doen.
 • Als in het dossier gegevens over (vermoedens van) kindermishandeling staan dan kunnen deze gegevens op grond van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling alleen op verzoek van het kind zelf worden vernietigd en uitsluitend als het kind de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam ter zake kan worden geacht.
 • Als de RAV de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.

Hoe kun je je gegevens inzien, wijzigen of laten wissen?

Je kunt een verzoek indienen via het e-mailadres: secretariaatrav@ggdflevoland.nl

Je geeft in het verzoek aan wat de reden is van je verzoek. RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek zullen – door vergelijking van de gegevens die al bij de RAV bekend zijn met de gegevens die je aan ons verstrekt – controleren of je de patiënt bent en of je gerechtigd bent om het verzoek in te dienen.

Mocht je iemand anders machtigen voor het verzoek omtrent persoonsgegevens dan dient een machtigingsformulier of ondertekende toestemmingsverklaring te worden meegestuurd.”

Functionaris Gegevensbescherming

RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek hebben een eigen Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op correcte naleving van de verwerking van persoonsgegevens.

Indien er vragen of opmerkingen zijn voor de functionaris gegevensbescherming kan men direct mailen naar:

De functionaris gegevensbescherming van Gooi en Vechtstreek: fg@regiogv.nl

De functionaris gegevensbescherming van  Flevoland: privacy@ggdflevoland.nl

Cookies

Onze website gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics met als doel bezoekersstatistieken bij te houden. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.

Er zijn geen tracking cookies actief, bezoekersstatistieken worden dus niet gebruikt voor zogenaamde marketingdoeleinden. Ook zijn IP-adressen geanonimiseerd en user ID’s uitgeschakeld. Je gegevens zijn dus niet herleidbaar.

Data van bezoekersstatistieken worden maximaal 1 jaar bewaard.

Meer weten?

Heb je vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop RAV Flevoland en RAV Gooi en Vechtstreek je persoonsgegevens verwerken?

Neem dan contact op met onze RAV via: fg@regiogv.nl of privacy@ggdflevoland.nl

Als je het niet eens bent met onze afhandeling dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Voor de meest recente privacyverklaring adviseren wij dan ook om onze website in de gaten te houden.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 15 mei 2021.